1. YAKAZA – Ahmet DUVAR / ANTALYA

2. USANMAZ BİR OZAN – Duygu CANBAY/ KAHRAMANMARAŞ

3. TABUT (COFFIN) – Fırat DOĞAN/ ANKARA

Mansiyon I. Adama BAMBA / KAHRAMANMARAŞ

Mansiyon II. Zehranur CAN / ADANA